Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ondernemersreizen.nl afgesloten overeenkomsten.

Ondernemersreizen.nl is een handelsnaam van Journey of Enterprises B.V.

De aangeboden dienst betreft geen pakketreis conform de “Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen”. De aangeboden dienst betreft uitsluitend training/coaching. De reisdiensten (zoals bijv. vliegticket, accomodatie, transfers) verloopt via een reispartners.

1 Totstandkoming van de overeenkomst

Ondernemersreizen.nl is redelijkerwijs verantwoordelijk voor de goede uitvoering conform de verwachtingen die de deelnemer heeft op basis van onze publicaties. Middels een ‘intake’ (per email, telefonisch of face-to-face) worden doelstellingen en verwachtingen uitgewisseld en afgestemd. De overeenkomst gaat pas in op het moment dat de betaling is verricht.

2 Betaling

2.1 Na ontvangst van de factuur dient betaling binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Ondernemersreizen.nl. Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van aanvang tot stand komt, dient het gehele factuurbedrag per direct worden voldaan.

2.2 Bij niet tijdige betaling ontvangt de deelnemer een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien de betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Ondernemersreizen.nl zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten hangen af vanaf van de annuleringsregeling (zie artikel 4.2).

3 Reisdocumenten

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart. Indien de deelnemer niet (geheel) kan deelnemen wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij of zij voldoet aan alle wettelijke vereisten die noodzakelijk zijn om deel te nemen zoals paspoort, identiteitskaart, etc.

4 Annulering

4.1 Annulering door Ondernemersreizen.nl

Ondernemersreizen.nl behoudt zich het recht bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan de helft van het maximum aantal deelnemers, zoals vermeld op de website. In dat geval heeft de deelnemer recht op restitutie van alle reeds gedane betalingen.

4.2 Annulering door de deelnemer

Annulering van de overeenkomst dient via email te gebeuren, waarbij de verzenddatum van de mail als annuleringsdatum geldt. De bevestiging van Ondernemersreizen.nl maakt deze annulering definitief.

Bij annulering door de deelnemer is deze de volgende bedragen per persoon verschuldigd aan Ondernemersreizen.nl:

  • Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang: kosteloos (de aanbetaling wordt gecrediteerd);
  • Bij annulering van 60 dagen tot 1 dag voor aanvang 30% van het factuurbedrag;

Gezien de aard van de aangeboden dienst is het niet mogelijk voor een deelnemer om zich laten vervangen door een ander.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Ondernemersreizen.nl is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de deelnemer zijn gewekt. Ondernemersreizen.nl niet verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij er sprake is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

5.2 De aansprakelijkheid van Ondernemersreizen.nl voor andere schade is beperkt tot ten hoogste het totale factuurbedrag.

5.3 Ondernemersreizen.nl is in ieder geval niet aansprakelijk indien:

  1. de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
  2. de deelnemer de dient geheel of gedeeltelijk niet kan afnemen bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten.
  3. de deelnemer schade ondervindt die voortvloeit uit het schrappen van vliegdiensten of uit vertragingen van vliegverkeer, openbaar vervoer en andere onvoorziene omstandigheden. In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van) het factuurbedrag.

5.4 De deelnemer neemt deel aan de activiteiten van Ondernemersreizen.nl op eigen verantwoordelijkheid. Ondernemersreizen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen of schade tijdens excursies.

6 Verplichtingen van de deelnemer

6.1 De deelnemer zorgt zelf voor passende kleding en stevige (wandel)schoenen en neemt maatregelen tegen (zon)verbranding.

6.2  De deelnemer sluit zelf een reis- en annuleringsverzekering af met minimaal een dekking voor geneeskundige kosten en ongevallen. Bij het niet afsluiten van deze verzekeringen is Ondernemersreizen.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten.

7 Klachten

7.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de dienst die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Ondernemersreizen.nl. Deze klacht moet schriftelijk gesteld worden. Indien achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Ondernemersreizen.nl dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

7.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer binnen uiterlijk 30 dagen na de reis de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Ondernemersreizen.nl kenbaar maken. Binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

7.3 Mocht de deelnemer menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de deelnemer het geschil tot uiterlijk 90 dagen na afloop van de reis voorleggen aan de bevoegde rechter.

7.4 Op alle geschillen tussen Ondernemersreizen.nl en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.