Reisvoorwaarden en garantie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ondernemersreizen.nl afgesloten reisovereenkomsten.
Ondernemersreizen.nl is een handelsnaam van Journey of Enterprises B.V.

1 Totstandkoming van de overeenkomst
Ondernemersreizen.nl is redelijkerwijs verantwoordelijk voor de goede uitvoering conform de verwachtingen die de deelnemer heeft op basis van onze publicaties. Middels een ‘intake’ (per email, telefonisch of face-to-face) worden doelstellingen en verwachtingen uitgewisseld en afgestemd. De overeenkomst gaat pas in op het moment dat de (aan)betaling is verricht.

2 Garantieregeling
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Ondernemersreizen.nl gebruik van STO Garant. In geval van surseance van betaling of van faillissement van Ondernemersreizen.nl zal STO Garant ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als deelnemer betaalt u de reissom niet aan Ondernemersreizen.nl maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. De reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Ondernemersreizen.nl.

3 Betaling
3.1 Bij de overeenkomst (in de vorm van de boekingsbevestiging) wordt tevens de factuur meegestuurd. Na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling van 30% van de reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom wordt 30 dagen voor vertrek gefactureerd en dient uiterlijk zeven dagen voor vertrek te zijn bijgeschreven op de derdengeldenrekening van Certo Escrow. Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom per direct worden voldaan.
3.2 Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de deelnemer een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien de (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Ondernemersreizen.nl zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. Deze kosten hangen af vanaf van de annuleringsregeling, die u vindt in artikel 4.2.

4 Annulering
4.1 Annulering door Ondernemersreizen.nl
Ondernemersreizen.nl behoudt zich het recht voor een groepsreis bij onvoldoende deelname tot uiterlijk 30 dagen voor vertrek te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is twee deelnemers. In dat geval heeft de deelnemer recht op restitutie van alle reeds gedane betalingen.
4.2 Annulering door de deelnemer
Annulering van de reisovereenkomst dient schriftelijk via e-mail te gebeuren, waarbij de verzenddatum van de e-mail als annuleringsdatum geldt. De (her)bevestiging van Ondernemersreizen.nl maakt deze annulering definitief.
Bij annulering door de deelnemer is deze de volgende bedragen verschuldigd aan Ondernemersreizen.nl:

  • Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek: kosteloos (de aanbetaling wordt gecrediteerd);
  • Bij annulering van 60 dagen tot 1 dag voor vertrek 30% van de reissom;

Gezien de aard van de reizen (alleen voor ondernemers) is het niet mogelijk voor een deelnemer om zich laten vervangen door een ander.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Ondernemersreizen.nl is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de deelnemer zijn gewekt. Indien de reis verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen is Ondernemersreizen.nl niet verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij er sprake is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
5.2 Indien Ondernemersreizen.nl jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom. De aansprakelijkheid van Ondernemersreizen.nl voor andere schade is beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.
5.3 Ondernemersreizen.nl is in ieder geval niet aansprakelijk indien:

  1. De deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
  2. De deelnemer de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten.
  3. De deelnemer schade ondervindt die voortvloeit uit het schrappen van vliegdiensten of uit vertragingen van vliegverkeer, openbaar vervoer en andere onvoorziene omstandigheden. In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van) de reissom.

5.4 De deelnemer neemt deel aan de activiteiten van Ondernemersreizen.nl op eigen verantwoordelijkheid en risico. Ondernemersreizen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen tijdens excursies of schade gedurende de reis. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en reisverzekering. Deze laatste is verplicht en behoort minimaal een dekking te bevatten voor geneeskundige kosten en ongevallen.

6 Verplichtingen van de deelnemer
6.1 De deelnemer sluit zelf een reis- en annuleringsverzekering af met minimaal een dekking voor geneeskundige kosten en ongevallen.
6.2 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij of zij voldoet aan alle wettelijke vereisten die noodzakelijk zijn om de reis te maken zoals paspoort, identiteitskaart, etc.
6.3 De deelnemer aan een ondernemersreis zorgt zelf voor passende kleding en stevige (wandel)schoenen en neemt maatregelen tegen (zon)verbranding.

7 Hulp en bijstand
7.1 Ondernemersreizen.nl is naargelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Ondernemersreizen.nl, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
7.2 Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is Ondernemersreizen.nl tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Ondernemersreizen.nl zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
7.3 In geval van nood is het van groot belang dat Ondernemersreizen.nl kan terugvallen op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale.

8 Klachten
8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Ondernemersreizen.nl. Deze klacht moet schriftelijk gesteld worden. Indien achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Ondernemersreizen.nl dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.
8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer binnen uiterlijk 30 dagen na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Ondernemersreizen.nl kenbaar maken. Binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.
8.3 Mocht de deelnemer menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de deelnemer het geschil tot uiterlijk 90 dagen na afloop van de reis voorleggen aan de bevoegde rechter.
8.4 Op alle geschillen tussen Ondernemersreizen.nl en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.